Thứ năm, 07/07/2022 15:41 (GMT+7)

Gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán đầy đủ các mã đề

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán gồm 50 câu trắc nghiệm. Gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán đầy đủ các mã đề.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán gồm 50 câu trắc nghiệm.

Gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán đầy đủ các mã đề.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán - Tất cả mã đề

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Mã đề: 101 - Tuyensinh247.com

1.A2.B3.D4.C5.B6.C7.C8.C9.B10.A
11.C12.D13.D14.C15.B16.C17.B18.C19.D20.B
21.A22.B23.C24.C25.C26.B27.A28.D29.D30.C
31.A32.B33.B34.D35.C36.D37.D38.D39.B40.B
41.D42.D43.B44.C45.B46.D47.D48.D49.B50.C

Mã đề: 102 - Tuyensinh247.com

1.D2.B3.B4.A5.D6.D7.D8.A9.B10.D
11.C12.C13.B14.B15.B16.A17.C18.A19.B20.B
21.D22.B23.C24.C25.C26.B27.C28.A29.C30.B
31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.A38.D39.C40.B
41.A42.D43.A44.C45.A46.A47.A48.D49.A50.D

Mã đề: 103 - Tuyensinh247.com

1.B2.A3.B4.D5.D6.C7.B8.D9.A10.C
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.A18.C19.D20.C
21.A22.B23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.C30.C
31.D32.A33.D34.A35.A36.C37.B38.A39.D40.A
41.D42.A43.A44.A45.B46.D47.D48.A49.B50.A

Mã đề: 104 - Tuyensinh247.com

1.A2.C3.B4.B5.B6.D7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.A14.D15.C16.A17.A18.D19.D20.C
21.D22.D23.A24.A25.C26.D27.C28.C29.A30.A
31.D32.D33.D34.A35.D36.A37.C38.C39.D40.D
41.C42.A43.C44.C45.A46.A47.C48.A49.C50.C

Mã đề: 105 - Tuyensinh247.com

1.B2.D3.D4.A5.B6.D7.B8.B9.A10.C
11.B12.C13.C14.B15.B16.C17.B18.D19.B20.A
21.C22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.B29.C30.D
31.B32.D33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.C48.D49.A50.A

Mã đề: 106 - Tuyensinh247.com

1.B2.B3.D4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D
11.A12.D13.C14.D15.D16.A17.B18.A19.C20.B
21.D22.C23.A24.B25.D26.A27.C28.C29.C30.A
31.A32.B33.C34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.A
41.C42.A43.B44.A45.B46.A47.C48.A49.C50.C

Mã đề: 107 - Tuyensinh247.com

Mã đề: 108 - Tuyensinh247.com

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.A8.D9.A10.B
11.A12.C13.A14.B15.C16.A17.D18.A19.B20.C
21.C22.B23.C24.B25.B26.B27.D28.B29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.C40.D
41.D42.D43.A44.D45.C46.C47.D48.D49.C50.C

 Mã đề: 109 - Tuyensinh247.com

1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.A9.D10.A
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.A18.D19.B20.B
21.C22.A23.C24.B25.A26.D27.B28.D29.D30.C
31.A32.C33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C
41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.B49.D50.C

Mã đề: 110 - Tuyensinh247.com

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.B15.D16.D17.A18.C19.C20.B
21.C22.B23.A24.C25.B26.A27.A28.A29.B30.C
31.A32.B33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.A40.B
41.C42.C43.A44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.A

Mã đề: 111 - Tuyensinh247.com

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D
41.C42.C43.B44.C45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Mã đề: 112 - Tuyensinh247.com

1.D2.A3.A4.C5.D6.B7.A8.B9.D10.A
11.B12.D13.D14.A15.B16.C17.B18.B19.B20.C
21.C22.A23.B24.D25.A26.C27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.D34.A35.C36.C37.C38.A39.A40.A
41.C42.B43.B44.A45.D46.B47.B48.D49.A50.C

Mã đề: 113 - Tuyensinh247.com

1.C2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.D9.A10.C
11.B12.D13.C14.D15.D16.D17.B18.D19.D20.C
21.D22.D23.B24.C25.A26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.C33.A34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D
41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.C49.B50.B

Mã đề: 114 - Tuyensinh247.com

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A9.C10.B
11.C12.C13.D14.D15.C16.C17.C18.B19.B20.B
21.A22.B23.A24.B25.D26.A27.A28.D29.D30.B
31.A32.D33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.B45.D46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề: 115 - Tuyensinh247.com

1.D2.C3.C4.B5.A6.A7.C8.B9.D10.A
11.D12.D13.B14.B15.D16.A17.C18.D19.D20.B
21.B22.C23.D24.D25.A26.A27.C28.D29.D30.B
31.D32.C33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.B40.B
41.A42.B43.D44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.C

Mã đề: 116 - Tuyensinh247.com

1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.B9.A10.B
11.D12.D13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.A20.B
21.A22.A23.A24.D25.D26.C27.A28.C29.A30.C
31.C32.D33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.C40.A
41.C42.A43.A44.C45.D46.C47.C48.A49.C50.D

Mã đề: 117 - Tuyensinh247.com

1.A2.C3.C4.A5.A6.D7.A8.B9.C10.C
11.C12.A13.A14.D15.A16.B17.D18.A19.B20.C
21.C22.D23.B24.C25.C26.B27.A28.B29.D30.B
31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.A38.B39.D40.A
41.D42.D43.D44.C45.A46.C47.D48.C49.B50.A

Mã đề: 118 - Tuyensinh247.com

1.D2.A3.C4.B5.B6.A7.C8.D9.D10.A
11.B12.B13.D14.A15.C16.D17.C18.D19.B20.B
21.D22.C23.C24.B25.A26.D27.D28.A29.C30.A
31.B32.C33.C34.C35.B36.C37.B38.B39.C40.B
41.D42.D43.D44.C45.A46.B47.A48.D49.D50.B

Mã đề: 119 - Tuyensinh247.com

1.B2.D3.D4.A5.C6.D7.A8.A9.A10.C
11.A12.D13.A14.D15.D16.C17.A18.B19.A20.B
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.B39.B40.B
41.D42.A43.B44.B45.D46.B47.D48.A49.B50.A

Mã đề: 120 - Tuyensinh247.com

1.B2.A3.B4.A5.B6.D7.A8.B9.A10.C
11.C12.B13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.D
21.D22.C23.B24.C25.A26.C27.D28.D29.A30.B
31.A32.A33.D34.B35.B36.A37.B38.C39.D40.C
41.C42.C43.A44.D45.D46.A47.C48.D49.A50.C

Mã đề: 121 - Tuyensinh247.com

1.A2.D3.B4.A5.A6.B7.C8.B9.D10.C
11.B12.A13.C14.D15.A16.C17.B18.C19.D20.A
21.A22.D23.B24.C25.C26.A27.A28.A29.C30.B
31.C32.B33.B34.C35.B36.D37.D38.B39.B40.A
41.C42.D43.D44.D45.D46.A47.C48.D49.A50.A

Mã đề: 122 - Tuyensinh247.com

1.D2.A3.D4.D5.B6.D7.A8.A9.A10.D
11.C12.A13.C14.A15.A16.A17.B18.B19.B20.C
21.B22.C23.B24.C25.A26.C27.A28.A29.B30.B
31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.C
41.B42.C43.A44.B45.C46.C47.A48.B49.C50.C

Mã đề: 123 - Tuyensinh247.com

1.D2.B3.A4.C5.D6.D7.B8.D9.D10.B
11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.B18.D19.D20.A
21.B22.C23.A24.D25.B26.D27.B28.A29.C30.C
31.D32.D33.A34.A35.B36.B37.C38.C39.A40.B
41.B42.C43.C44.C45.A46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề: 124 - Tuyensinh247.com

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.D
11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.A20.C
21.A22.B23.C24.D25.A26.A27.A28.C29.C30.B
31.A32.C33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.B
41.C42.D43.D44.C45.C46.D47.D48.B49.B50.C

Dưới đây là đề thi 24 mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022(Đang cập nhật...)

Gợi ý đáp án do giáo viên của Hệ thống giáo dục HOCMAI và Tuyensinh247 thực hiện: (Tiếp tục cập nhật)

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 101 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 102 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 103 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 104 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 105 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 106 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 107 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 108 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 109 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 110 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 111 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 112 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 113 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 114 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 115 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 116 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 117 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 118 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 119 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 120 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 121 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 122 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 123 chính xác nhất

Đáp án, Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 mã đề 124 chính xác nhất

Với môn Toán, thí sinh cần tuyệt đối lưu ý những quy định trong Quy chế dưới đây

Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ GD&ĐT; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Thí sinh nhớ điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm; đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.

Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai phiếu thu bài thi.

Chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi cán bộ coi tih đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (cụ thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD&ĐT); Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành; các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

***

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7, ngày 9/7 dự phòng.

Sáng 7/7, các thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.

Chiều 7/7, các thí sinh sẽ thi môn Toán với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022, Đáp án Toán THPT Quốc gia năm 2022, Đáp án Toán THPT Quốc gia, Đáp án môn Toán, đáp án toán, Đáp án Toán, lời giải môn toán, giải đề toán
Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 chính thức môn Toán:

... Đang cập nhật ...

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Toán:

* Nhấn F5 để cập nhật đáp án...

>> Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022, Đáp án Toán THPT Quốc gia năm 2022, Đáp án Toán THPT Quốc gia, Đáp án môn Toán, đáp án toán, Đáp án Toán, lời giải môn toán, giải đề toán
1.D2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.D9.D10.A
11.C12.A13.A14.C15.C16.A17.A18.D19.C20.C
21.D22.B23.A24.D25.B26.B27.B28.A29.B30.A
31.B32.A33.A34.B35.A36.B37.D38.B39.B40.A
41.B42.D43.A44.A45.D46.D47.A48.B49.D50.D

Tin mới