Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật
Các văn bản pháp luật về quy chế thanh toán, bù trừ điện tử liên ngân hàng, quy định việc mua bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước... là một trong số 11 văn bản quy phạm pháp luật ngành ngân hàng sẽ bị bãi bỏ từ ngày 15/8...